भर्म्रण वर्षलाई समेत महत्वपुर्ण योगदान ११ औ कपिलवस्तु महोत्सव :अध्यक्ष खाण  

राज कुमार खाँण बाणगंगा वेयलफेयर सोसाईटीका अध्यक्ष हुनु हुन्छ । बाणगंगा नगरपालिका समाजसेवी युवा अहिले वेयलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष हुनु हुन्छ । दक्षिण कोरियामा लामो समय काम गरेर स्वदेशमा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता संगै युवाका क्षेत्रमा समेत अग्रिण भुमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ । सोसाईटीले कपिलवस्तु जिल्लाका युवाहरुलाई सामाजिक कार्यमा सक्रिय सहभागि गराउदै युवाका क्षमता अभिवृद्धि , र नेतृत्व विकासका साथै कपिलवस्तुको समग्र विकासमा कोशेढुङ्गा बन्दै आएको छ । युवा क्षमतामा अभिवृद्धि कृषि र पर्यटनमा समृद्धि भन्ने मुल नाराका साथ शुरु हुन थालेको महोत्सव संम्म आईपुग्दा तेस्रो,पाँचौ, सातौ, नवौ, र एघारौ गरि जिल्लामा सर्वाधिक महोत्सवको नेतृत्व गर्ने संस्था बन्न सफल भएको छ । त्यस्तै जिल्लामा लामो समयदेखि युवा र नेतृत्वपंक्ती संघ संस्थामाझ लोकप्रिय बुद्धि बहादुर रोकाहा दिनेश वेयलफेयरले संचालन गरेको महोत्सवको अनुभवि निर्देशक हुनु हुन्छ । लामो समयदेखि निर्देशकको भुमिकामा रहेका क्षेत्री आयोजक संस्थाको महासचिव पनि हुनु हुन्छ । क्षेत्री  सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा पनी कृयाशिल छन् ।  मंशिर १९ गते बिहिवार बाट समुद्घाटन हुन थालेको महोत्सव पौष १ गते सम्म चल्ने छ । महोत्सवका विविध गतिविधिमा केन्द्रित रहेर समितिका संयोजक खाँण र  निर्देशक क्षेत्री संग वाणगंगा अनलाईनका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र खनालले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।

!! cf} slknj:t’ dxf]T;j eJo / ;Eo M vfF0f

cgnfO{g M– P3f/f} slknj:t’ dxf]T;jnfO{ eJo / ;Eo agfpg of]hgf s] 5 <

vf0f= dxf]T;jnfO{ eJo / ;Eo agfpg oxfFsf o’jfx?sf] Ifdtf clej[l4 ub}{ oxfFsf efiff snf ;+:s[ltnfO{ hu]{gfsf ;fy} ko{6sLo uGtJo x?sf] k|rf/ k|;f/ ub}{ ljutdf eGbf ljz]if e’ldsf lgjf{x ug{ yflnPsf] 5 .

cgnfO{g M– dxf]T;jsf d’Vo cfsif{0f s] x’g\ <

vf0f= d’Vo cfs{ifs /fli6o snfsf/x/sf] ;fy} :yflgo s[lifhGo j:t’ x:tsnf, df}lns snf , ;+:s[lt,Pjd\ ljleGg j:t’x?sf] k|b{zgL /x]sf 5g\ . ;fy} ljutdf eGbf k[ys cfs{if0fsf nflu nfluk/]sf 5f} . dxf]T;jn] wfld{s, k’/ftflTjs, :ynx?sf] k|rf/ k|;f/ :yflgo k|ltef k|:km’6g ug{ 8fG; cfO{8n dfkm{t e’ldsf v]n]sf] 5 .

cgnfO{g M– = bz{sx?af6 oxfx?n] lnPsf] ck]Iff s] xf] <

vf0f= dxf]T;jnfO{ ;kmn agfpg :yflgo lhNnfaf;L , /fhlglts bn, gful/s ;dfh, ;xsf/L tyf u}x|;xsf/L ;+:yf tyf ljlQo ;+:yfx? ;+u ;dGjo / ;xsfo{ ul/ cuf8L a9]sf 5f} . of] ;du| lhNnfaf;Lsf] kj{ ePsf] x’bf ;j}sf] ;xsfo{df dxf]T;j eJo / ;Ao agfpg] pb]Zodf bz{sx?sf] ljz]if e’ldsf /x]sf] x’Fbf ;j}sf] ;fy ;dy{gsf] ck]Iff /fVb5f} .

cgnfO{g M– = ;jf{lws dxf]T;jsf] g]t[Tj ug]{ oxfn] cj;/ kfpg’ eof] dxf]T;jaf6 s]sf] kf7 s] xf] <

vf0f= slknj:t’ dxf]T;j xfn;Dd j]onkm]o/ ;f];fO{6Ln] P3f/f} ;Dd cfO{k’Ubf % k6\s cfof]hgf ul/;s]sf] 5 . o;;+u} d}n] # k6\s g]t[TjbfO{ e’ldsf lgjf{x ul//xbf w]/} cg’ej e};s]sf] 5 . sfd ub}{ hfbfF w]/} s’/f l;lsbf] /x]5 . csf]{ s’/f xfldn] ljutsf cg’ejnfO{ ;d]6]/ ljleGg l;sfO{sf ;fy} cGo If]qsf ;xsfo{df hf]8 lbb} cfPsf 5f} o;}n] kgL xfdL cuf8L a9\g ;xtf k|bfg ePsf] xf] .

cgnfO{g M– = cGTodf <

vf0f= slknj:t’ lhNnfsf] ;du| klxrfgsf nflu ;dfh ;]jL a’l4lhjL  /fhg}lts bn pBf]uL Aofkf/L s[ifs, lzIfs , ljBfyL{ ,o’jf cfdfa’jf ;Dk’0f{ g]kfnLx?df dxf]T;j ;kmn kfg{ cf cfkm\gf] If]qaf6 ;xof]usf] ck]Iff ub{5f} .

 

 

 

तपाइ मन पर्न सक्ने अन्य
टिप्पणीहरु
लोडिङ...